تراکتور

موتورهای تراکتورهای چهار چرخ با اندازه های متفاوت که از تراکتورهای باغی کوچک حدود 11 کیلو وات (15 اسب بخار) تا تراکتورهای بسیار قوی تر مزارع با قدرت موتور بالای 150 کیلو وات (300 اسب بخار) ساخته می شوند. ولی تراکتورهای از 30 تا 60 کیلو وات (40 تا 80 اسب بخار) بیشترین نوع تراکتور در بریتانیای کبیر را تشکیل می دهند.

\r\n

قیمت تراکتور دست دوم + صفر

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

شماره ردیف نام تراکتور مدل تراکتور شرکت سازنده تراکتور تاریخ ساخت تراکتور قیمت تراکتور
1 سولیس ۲۰۱۶ میتسوبیشی ۲۰۱۶ ۳۵۰۰۰۰۰۰
2 کیس پوما ۱۶۵ کیس ۱۳۸۹ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰
3 تراکتور بی ام ۵۳۰ Volvo ۵۷ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰
4 جاندیر ۴۹۵۵ جاندیر ۱۳۷۲ ۷۴۰۰۰۰۰۰
5 بیل بکو ۱۳۹۰ تبریز ۱۳۹۰ ۶۵۰۰۰۰۰۰
6 تراکتور۳سیلندرباغی ۱۳۹۵ شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان ۱۳۹۵ ۴۳۰۰۰۰۰۰
7 جاندیر ۳۱۴۰ جاندیر ۱۳۶۷ ۳۵۰۰۰۰۰۰
8 فرگوسن ۱۳۷۲ تراکتور سازی ایران ۱۳۷۲ ۲۰۰۰۰۰۰۰
9 فرگوسن ۱۳۷۲ تراکتور سازی ایران ۱۳۷۲ ۲۰۰۰۰۰۰۰
10 ۲۳۸ و۲۳۰ ۸۲ ایتالیا و جیرفت ۸۲ ۲۷
11 فرگوسن ۲۹۹ تراکتور سازی تبریز ۸۵ ۳۸۰۰۰۰۰۰
12 کیس۵۱۵۰ ۵۱۵۰ کیس ۱۳۷۸ ۷۰۰۰۰۰۰۰
13 رومانی بیل دار اسپانیا ۱۳۶۵ تراکتورسلزی ۱۳۶۵ ۲۱۰۰۰۰۰۰
14 باغی گلدونی ۹۳۸ ایران – اورمیه ۸۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰
15 فرگوسن ۲۸۵ تک دیفرانسیل ۲۸۵ تبریز ۹۲ ۳۸۰۰۰۰۰۰
16 باغی ۴۲۰ عمران سیرجان ۱۳۹۴ ۴۸۰۰۰۰۰۰
17 رمانی ۶۸ مونتاژ ۱۳۶۸ ۲۵۰۰۰۰۰۰
18 رومانی ۱۳۷۰ رومانی ۱۳۶۸ ۱۷۰۰۰۰۰۰
19 رومانی ۱۳۶۱ رومانی ۱۳۶۱ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰
20 رومانی ۱۳۵۹ رومانی ۱۳۵۹ ۲۵۰۰۰۰۰۰
21 رمانی ۱۳۶۹ رمانی ۱۳۶۹ ۳۲۰۰۰۰۰۰
22 تراکتور عمران سیرجان مدل ۲۰۱۰ ۸۹ سیرجان ۸۹ ۴۶
23 فرگوسن ۴ سلندر ۱۳۷۴ انگلیسی ۱۳۷۴ ۲۰۰۰۰۰۰۰
24 فیات ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ فیات ۱۳۵۷ ۳۰۰۰۰۰۰۰
25 MF ۲۸۵ انگلیس ۱۳۷۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰
26 فرگوسن ۲۸۵ ۱۳۸۹ تبریز ۱۳۸۹ ۰
27 جان دیر ۳۳۹ جان دیر ۱۳۷۲ ۲۱۰۰۰۰۰۰
28 ۳۹۹ جفت دیفرانسیل نو ۳۹۹ تراکتور سازی تبریز ۱۳۹۴ ۱
29 گلدانی ۹۳۸ همراه کونتوباتور و گاو آهن ۲ خیش ۹۳۸ هاتز آلمان-ارومیه ۱۳۸۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰
30 ۳۹۹ جفت ۹۱ تراکتور سازی تبریز ۹۱ ۸۸۰۰۰۰۰۰

\r\n

قیمت تراکتور دست دوم + صفر

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

شماره ردیف نوع تراکتور مدل تراکتور شرکت سازنده تراکتور تاریخ ساخت تراکتور قیمت تراکتور
1 سام ۹۵ ۹۵ سام ایتالیا ۱۳۹۳ ۶۸۰۰۰۰۰۰
2 کمرشکن باغی ۹۵۰ ۹۴ ITM ۲۰۱۵ ۲۸۰۰۰۰۰۰
3 فرگوسن ۳۹۹ دو دیفرنسیال ۹۵ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰
4 ۳۹۹ تک دیفرانسیل ۱۳۹۳ ایران ۱۳۹۳  
5 فرگسن۲۸۵ ۲۸۵ تراکتور سازی تبریز ۱۳۸۹ ۲۸۰۰۰۰۰۰
6 فرگوسن ۴۷۰ تبریز ۹۵ ۲۹۰۰۰۰۰۰
7 فرگوسن ۲۸۵ ۱۳۷۰ تبریز ۱۳۷۰ ۲۵۰۰۰۰۰۰
8 کیس ۵۱۵۰ ۵۱۵۰ کیس ۱۹۹۹ ۵۰۰۰۰۰۰۰
9 رومانی ۵۷ تبریز ۱۳۶۶ ۱۵۰۰۰۰۰۰
10 فرگوسن ۳۹۹جفت دیفرانسیل ۳۹۹ تراکتورسازی تبریز ۱۳۹۳ ۶۸۰۰۰۰۰۰
11 تراکتور ۸۰۰ تک دیفرانسیل ۸۰۰ تراکتور سازی تبریز ۱۳۹۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰
12 روما نی ۶۵۰ تبریز ۱۳۶۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰
13 جاندیر ۳۳۵۰ جاندیر ۱۳۷۱ ۶۵۰۰۰۰۰۰
14 تراکتور سیرجان ۲۵۴ ۸۹ سیرجان ۸۹ ۲۲۰۰۰۰۰۰
15 فگوسن ۲۸۵ تک ۲۸۵ تبریز ۸۷ ۲۶۰۰۰۰۰۰
16 فرگوسن ۳۹۹ تک ۳۹۹ تبریز ۱۳۸۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰
17 تراکتور باغی ۹۵۰ OTM ارومیه ۱۳۹۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰
18 فرگوسن۲۹۹ ۲۹۹ تبریز ۱۳۹۰ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰
19 ۴۷۵تبریز صفر ۴۷۵ تبریز ۹۵  
20 برانسون ۵۰۲۵ کره ۹۴ ۵۳۰۰۰۰۰۰
21 رومانی ۶۵۰ رومانی ۱۳۶۳ ۲۰۰۰۰۰۰۰
22 فرگوسن۲۸۵ ۲۸۵ انگلیسی ۱۳۶۸ ۱۳۰۰۰۰۰۰
23 فرگوسن ۴۸۵ تبریز ۱۳۹۳ ۳۴۰۰۰۰۰۰
24 فرگوسن ۲۸۵ تراکتور سازی ایران ۸۶ ۳۵۰۰۰۰۰۰
25 تراکتور رومانی بیل دار چهار جک ۵۹ تبریز ۵۹ ۲۰۰۰۰۰۰۰
26 تراکتور رومانی بیل دار چهار جک ۵۹ تبریز ۵۹ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
27 فرگوسن ۲۸۵ ۲۸۵ تبریز ۱۳۸۶ ۲۵۵۰۰۰۰۰
28 فرگوسن ۲۸۵ ۸۹ تبریز ۱۳۸۹ ۳۲۰۰۰۰۰۰
29 خیبر تبریز ۸۲۰ خیبر ۱۳۸۷ ۴۰۰۰۰۰۰۰
30 بی ام ۵۳۰ Volvo ۱۳۶۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰

\r\n

تراکتورهای ردیف کار

\r\n

این تراکتورها بیشتر به وسیله باغبان ها و کشاورزهایی که گیاهان ردیفی مانند سیب زمینی و چغندر قند کشت می کنند استفاده می شود. تراکتورهای ردیف کار دارای شعاع چرخش کم، لاستیک های باریک و عرض قابل تنظیم برای چرخها می باشند. این تراکتورها سبک وزن طراحی شده اند و در هنگام کار قابلیت دید بسیار خوبی دارند و برای وجین کردن نزدیک و کارهای مشابه در گیاهان ردیفی مناسب ترین گزینه به شمار می روند است. قدرت این تراکتورها به وسیله یک موتور دیزلی در محدوده 22 تا 33 کیلو وات 30 تا 33 کیلو وات ( 30 تا 45 اسب بخار ) تأمین می شود.

\r\n

نوعی از تراکتور ردیف کار برای ادوات خود گردان ساخته شده اند بیشتر شاسی بین چرخهای جلو و عقب برای حمل ادوات برای کار گیاهان ردیفی طراحی شده است. اتصال ادوات آسان و قابلیت دید کار خیلی خوب است.

\r\n

\"تراکتور

\r\n

تراکتورهای همه منظوره

\r\n

این نوع تراکتور، همان طوری که از نامش مشخص است بیشتر کار روی مزارع کشاورزی و دامداری را انجام می دهد. اندازه موتور می تواند از 37 تا 75 کیلو وات (50 تا 100 اسب بخار) متغیر باشد. تراکتورهای همه منظوره دارای هیدرولیک سخت کار، کلاچ مستقل یا دوتایی برای هیدرولیک های مستقل و محور پی تی او هستند و قادر به کشیدن بارهای سنگین روی مالبند می باشند.

\r\n

این نوع تراکتورها سنگین تر از تراکتورهای ردیف کار می باشند و از این وزن اضافی برای بهبود درگیری چرخ، خصوصاً در شرایط دشوار استفاده می شود.

\r\n

همیشه در هنگام پارک کردن تراکتور از ترمزدستی استفاده کنید . اهرم دنده باید در وضعیت خلاص گذاشته شود و سوئیچ برداشته شود و ادوات مانند : بارکن ها (لودرها) را پایین بیاورید.

\r\n

 

\r\n

سیستم خنک کننده در ماشین آلات و ادوات کشاورزی

\r\n

اجزای سیستم خنک کننده با آب :

\r\n

  \r\n

 1. رادیاتور
 2. \r\n

 3. درب رادیاتور
 4. \r\n

 5. واتر پمپ
 6. \r\n

 7. پروانه و تسمه پروانه
 8. \r\n

 9. ترموستات
 10. \r\n

 11. مجاری آب
 12. \r\n

 13. مایع خنک کننده
 14. \r\n

 15. لوله های لاستیکی
 16. \r\n

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *