تراکتور

به نام خدا

\r\n

لیست تراکتورهای معرفی شده به مجموعه تراکتور

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ردیف

\r\n

\r\n

نوع کالا

\r\n

\r\n

سال ساخت

\r\n

\r\n

ساعت

\r\n

کار

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

موتور

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

گیربکس

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

لاستیک

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

سند

\r\n

\r\n

قیمت

\r\n

(میلیون تومان)

\r\n

\r\n

شهر

\r\n

\r\n

لینک آگهی

\r\n

\r\n

1

\r\n

\r\n

تراکتور نیوهلند 155

\r\n

\r\n

1383

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

30

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

450

\r\n

\r\n

قم

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7111/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

تراکتور نیوهلند 155

\r\n

\r\n

2006

\r\n

\r\n

16000

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

45

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

450

\r\n

\r\n

مشهد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7151/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF

\r\n

\r\n

3

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 399 جفت

\r\n

\r\n

1381

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

60

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

185

\r\n

\r\n

کرمانشاه

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7141/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 800 توربودار

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

]زاد

\r\n

\r\n

200

\r\n

\r\n

کرمانشاه

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7122/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-800-ITM-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

5

\r\n

\r\n

تراکتور جاندیر 7810

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

وارداتی

\r\n

\r\n

750

\r\n

\r\n

قم

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7138/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1-7810

\r\n

\r\n

6

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 285 تک

\r\n

\r\n

1391

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

125

\r\n

\r\n

کرمانشاه

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7152/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

7

\r\n

\r\n

تراکتور کوباتا 3408

\r\n

\r\n

1396

\r\n

\r\n

کم کار

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

90

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

195

\r\n

\r\n

رشت

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7106/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7

\r\n

\r\n

8

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 399 جفت پمپ بزرگ

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

کردستان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7120/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

9

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 475 جفت

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

250

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

98

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

جویبار

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7153/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-ITM-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

10

\r\n

\r\n

تراکتور فیات 640 به همراه سمپاش 2000

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

50

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

65

\r\n

\r\n

خراسان رضوی

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7154/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-640-%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA

\r\n

\r\n

11

\r\n

\r\n

تراکتور سام 95

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

280

\r\n

\r\n

تهران

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7155/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85-95-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1

\r\n

\r\n

12

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 485 توربودار جفت

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

190

\r\n

\r\n

تبریز

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7156/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-485-ITM-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1

\r\n

\r\n

13

\r\n

\r\n

تراکتور سام 160

\r\n

\r\n

1392

\r\n

\r\n

12000

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

450

\r\n

\r\n

اهواز

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7157/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-160

\r\n

\r\n

14

\r\n

\r\n

تراکتور زتور 140

\r\n

\r\n

1394

\r\n

\r\n

250

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

98

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

اهواز

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7158/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AA%D9%88%D8%B1-140

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 285

\r\n

تک

\r\n

\r\n

1389

\r\n

\r\n

30

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

98

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافی

\r\n

\r\n

اصفهان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7159/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *