تراکتور

به نام خدا

\r\n

لیست تراکتورهای معرفی شده به مجموعه تراکتور

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ردیف

\r\n

\r\n

نوع کالا

\r\n

\r\n

سال ساخت

\r\n

\r\n

ساعت

\r\n

کار

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

موتور

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

گیربکس

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

لاستیک

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

سند

\r\n

\r\n

قیمت

\r\n

(میلیون تومان)

\r\n

\r\n

شهر

\r\n

\r\n

لینک آگهی

\r\n

\r\n

1

\r\n

\r\n

تراکتور کیس 5150

\r\n

\r\n

1377

\r\n

\r\n

12000

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

325

\r\n

\r\n

نقده

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7168/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3-5150

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

تراکتور کیس 5150

\r\n

\r\n

1379

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

40

\r\n

\r\n

دفترچه

\r\n

\r\n

220

\r\n

\r\n

کرمان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7171/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-5150-%DA%A9%DB%8C%D8%B3

\r\n

\r\n

3

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 1500 توربودار

\r\n

\r\n

1396

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

تهران

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7160/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-1500%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

تراکتور جاندیر 7700

\r\n

\r\n

1384

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

60

\r\n

\r\n

دفترچه

\r\n

\r\n

530

\r\n

\r\n

خوزستان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7161/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1-7700

\r\n

\r\n

5

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 399 تک

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

تهران

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7162/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

6

\r\n

\r\n

نیوهلند T6090

\r\n

\r\n

2019

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

مشهد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7166/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-6090

\r\n

\r\n

7

\r\n

\r\n

نیوهلند T6090

\r\n

\r\n

2016

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

تهران

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7164/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-6090

\r\n

\r\n

8

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 485 توربودار

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

مشهد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7167/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-485-ITM-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

9

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 399 جفت پمپ بزرگ

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

290

\r\n

\r\n

شهر ری

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7165/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

10

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 399 جفت پمپ بزرگ

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

262

\r\n

\r\n

شیراز

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7172/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

11

\r\n

\r\n

کمباین سینا

\r\n

\r\n

2012

\r\n

\r\n

کارکرده

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

40

\r\n

\r\n

آمل

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7169/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7

\r\n

\r\n

12

\r\n

\r\n

دروگر شالی تارو

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

کارکرده

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

ندارد

\r\n

\r\n

5/13

\r\n

\r\n

جویبار

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7170/%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88

\r\n

\r\n

13

\r\n

\r\n

نیوهلند TM155

\r\n

\r\n

1383

\r\n

\r\n

19000

\r\n

\r\n

تعمیر شده

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

95

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

420

\r\n

\r\n

قم

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7173/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-TM155

\r\n

\r\n

14

\r\n

\r\n

گاردان اصلی تراکتورهای ایرانی

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

——

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

100/1

\r\n

\r\n

مشهد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7163/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

تراکتور جاندیر 2040

\r\n

\r\n

1363

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

دفترچه

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

اراک

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7150/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1-2040

\r\n

\r\n

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *