تراکتور

به نام خدا

\r\n

لیست تراکتورهای معرفی شده به مجموعه تراکتور

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ردیف

\r\n

\r\n

نوع کالا

\r\n

\r\n

سال ساخت

\r\n

\r\n

ساعت

\r\n

کار

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

موتور

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

گیربکس

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

لاستیک

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

سند

\r\n

\r\n

قیمت

\r\n

میلیون تومان

\r\n

\r\n

شهر

\r\n

\r\n

لینک آگهی

\r\n

\r\n

1

\r\n

\r\n

تراکتور LS65

\r\n

\r\n

2017

\r\n

\r\n

1300

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

قزوین

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7212/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-LS65-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

تراکتور جاندیر 3350 تک

\r\n

\r\n

1370

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

دفترچه دارد

\r\n

\r\n

125

\r\n

\r\n

اصفهان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7213/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1-3350-%D8%AA%DA%A9

\r\n

\r\n

3

\r\n

\r\n

تراکتور گلدونی 230 مئتئر بزرگ

\r\n

\r\n

1377

\r\n

\r\n

4004

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

50

\r\n

\r\n

دفترچه دارد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

کرمان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7216/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-230-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 جفت

\r\n

\r\n

1396

\r\n

\r\n

1800

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

169

\r\n

\r\n

بابل

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7204/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

5

\r\n

\r\n

تراکتور ITM800 توربودار جفت

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

لرستان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7209/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-800-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

6

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 تک

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

155

\r\n

\r\n

آذربایجان شرقی

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7207/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

7

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

\r\n

1387

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

60

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

همدان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7210/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

8

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 جفت دفرانسیل

\r\n

\r\n

1397

\r\n

\r\n

40

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

ارومیه

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7197/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-ITM-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

9

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک دفرانسیل

\r\n

\r\n

1389

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

113

\r\n

\r\n

نیشابور

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7199/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

10

\r\n

\r\n

تراکتور 1454 عمران سیرجان

\r\n

\r\n

1393

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

مشهد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7200/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-1454-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

11

\r\n

\r\n

تراکتور دایدونگ باغی

\r\n

\r\n

1391

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

گرگان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7193/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%AF

\r\n

\r\n

12

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت دیفرانسیل

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

280

\r\n

\r\n

مهاباد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7194/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

13

\r\n

\r\n

کمباین زنجیری زوم لاین

\r\n

\r\n

2020

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

250

\r\n

\r\n

جویبار

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7208/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

\r\n

\r\n

14

\r\n

\r\n

گاوآهن 3 خیش شخمیران

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

خشک

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

5/9

\r\n

\r\n

میاندوآب

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7191/%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

کلتیواتور روبین

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

خشک

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

6

\r\n

\r\n

گرگان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7146/%DA%A9%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86

\r\n

\r\n

16

\r\n

\r\n

بیلر رامش صنعت

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

54

\r\n

\r\n

مشهد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7203/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

\r\n

\r\n

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *