تراکتور

 

\r\n

 لیست تراکتورهای معرفی شده به مجموعه تراکتور

\r\n

 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ردیف

\r\n

\r\n

نوع کالا

\r\n

\r\n

سال ساخت

\r\n

\r\n

ساعت

\r\n

کار

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

موتور

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

گیربکس

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

لاستیک

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

سند

\r\n

\r\n

قیمت

\r\n

میلیون تومان

\r\n

\r\n

شهر

\r\n

\r\n

لینک آگهی

\r\n

\r\n

1

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

 

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

45

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

مازندران

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7252/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

 

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

280

\r\n

\r\n

بوشهر

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7255/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

3

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت پمپ بزرگ

\r\n

 

\r\n

\r\n

1395

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

60

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

235

\r\n

\r\n

فارس

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7257/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

 

\r\n

\r\n

1392

\r\n

\r\n

2500

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

بجنورد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7261/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

5

\r\n

\r\n

تراکتور جاندیر 3350

\r\n

 

\r\n

\r\n

1372

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

180

\r\n

\r\n

قزوین

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7240/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-3350-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1

\r\n

\r\n

6

\r\n

\r\n

تراکتور ITM800 جفت کابین دار

\r\n

 

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

220

\r\n

\r\n

بوکان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7242/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-800-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

7

\r\n

\r\n

تراکتور کلاس 640 آریون

\r\n

 

\r\n

\r\n

2018

\r\n

\r\n

560

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

980

\r\n

\r\n

سنندج

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7244/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-640

\r\n

\r\n

8

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

 

\r\n

\r\n

1394

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

کردستان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7245/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

9

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 تک

\r\n

 

\r\n

\r\n

1393

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

90

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

135

\r\n

\r\n

کرمانشاه

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7247/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-485-ITM-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

10

\r\n

\r\n

تراکتور فراری ایتالیا

\r\n

 

\r\n

\r\n

2017

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

275

\r\n

\r\n

گلستان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7248/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

\r\n

\r\n

11

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

 

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

170

\r\n

\r\n

لرستان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7228/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

12

\r\n

\r\n

تراکتور ITM470 جفت

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

180

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

95

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

ساری

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7222/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-470-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

13

\r\n

\r\n

تراکتور کیس 5150

\r\n

 

\r\n

\r\n

1378

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

50

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

235

\r\n

\r\n

قزوین

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7220/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-5150-%DA%A9%DB%8C%D8%B3

\r\n

\r\n

14

\r\n

\r\n

کمباین جاندیر 1055i

\r\n

 

\r\n

\r\n

1394

\r\n

\r\n

2900

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

500

\r\n

\r\n

اصفهان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7258/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86-1055i

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

تراکتور برانسون 4720

\r\n

 

\r\n

\r\n

1395

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

بابلسر

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7249/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-4720

\r\n

\r\n

16

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 تک

\r\n

 

\r\n

\r\n

1395

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

140

\r\n

\r\n

گیلان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7250/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-ITM-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *