تراکتور

 

\r\n

به نام خدا

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ردیف

\r\n

\r\n

نوع کالا

\r\n

\r\n

سال ساخت

\r\n

\r\n

ساعت

\r\n

کار

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

موتور

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

گیربکس

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

لاستیک

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

سند

\r\n

\r\n

قیمت

\r\n

میلیون تومان

\r\n

\r\n

شهر

\r\n

\r\n

لینک آگهی

\r\n

\r\n

1

\r\n

\r\n

تراکتور کوباتا 8408 به همراه رتیواتور

\r\n

\r\n

1394

\r\n

\r\n

1500

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

75

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

185

\r\n

\r\n

تالش

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7353/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

تراکتور ITM800 توربودار جفت

\r\n

\r\n

1396

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

95

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

بوکان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7355/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-800-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

3

\r\n

\r\n

تراکتور نیوهلند TM155

\r\n

\r\n

1383

\r\n

\r\n

24000

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

85

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

تایباد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7358/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-155

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

سقز

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7366/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

5

\r\n

\r\n

تراکتور ITM470 جفت

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

250

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

95

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

152

\r\n

\r\n

بردسکن

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7367/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-470-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

6

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 جفت

\r\n

\r\n

1392

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

60

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

168

\r\n

\r\n

رباط کریم

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7365/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

7

\r\n

\r\n

تراکتور کیس 5150

\r\n

\r\n

1376

\r\n

\r\n

8000

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

65

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

کرمان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7360/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3-5150

\r\n

\r\n

8

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 جفت

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

همدان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7361/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

9

\r\n

\r\n

تراکتور ITM800 توروبودار جفت

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

بیجار

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7364/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-800-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

10

\r\n

\r\n

  تراکتور ال اس

\r\n

\r\n

2016

\r\n

\r\n

1300

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

90

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

280

\r\n

\r\n

بابل

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7368/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3

\r\n

\r\n

11

\r\n

\r\n

تراکتور ITM800 توربودار جفت

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

210

\r\n

\r\n

بیجار

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7369/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1800-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

12

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 جفت

\r\n

\r\n

1394

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

150

\r\n

\r\n

بابل

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7345/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

13

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

290

\r\n

\r\n

قروه

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7347/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

14

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

\r\n

1383

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

90

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

90

\r\n

\r\n

همدان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7350/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *