تراکتور

 لیست تراکتورهای معرفی شده به مجموعه تراکتور

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ردیف

\r\n

\r\n

نوع کالا

\r\n

\r\n

سال ساخت

\r\n

\r\n

ساعت

\r\n

کار

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

موتور

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

گیربکس

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

لاستیک

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

سند

\r\n

\r\n

قیمت

\r\n

میلیون تومان

\r\n

\r\n

شهر

\r\n

\r\n

لینک آگهی

\r\n

\r\n

1

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

\r\n

1392

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

فابریک

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

125

\r\n

\r\n

کرمانشاه

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7501/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285  جفت

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

170

\r\n

\r\n

سنندج

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7502/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

3

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1385

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

215

\r\n

\r\n

همدان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7505/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 جفت

\r\n

\r\n

1390

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

75

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

170

\r\n

\r\n

مینودشت

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7508/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

5

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

300

\r\n

\r\n

مرودشت

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7509/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

6

\r\n

\r\n

تراکتور YTO930

\r\n

\r\n

1387

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

200

\r\n

\r\n

اراک

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7511/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-903-YTO

\r\n

\r\n

7

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 جفت

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

163

\r\n

\r\n

شوشتر

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7491/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

8

\r\n

\r\n

تراکتور OTMCO938 کمرشکن

\r\n

\r\n

1388

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

85

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

85

\r\n

\r\n

یزد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7492/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86-938-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

9

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1392

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

235

\r\n

\r\n

زنجان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7495/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

10

\r\n

\r\n

تراکتور جاندیر 3140

\r\n

\r\n

1368

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

135

\r\n

\r\n

آبادان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7494/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1-3140

\r\n

\r\n

11

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1397

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

285

\r\n

\r\n

زنجان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7496/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

12

\r\n

\r\n

تراکتور برانسون 5205

\r\n

\r\n

1394

\r\n

\r\n

1450

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

140

\r\n

\r\n

آمل

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7498/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-5025

\r\n

\r\n

13

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 جفت

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

5

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

157

\r\n

\r\n

تهران

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7499/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

14

\r\n

\r\n

تراکتور ITM470 تک

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

توافقی

\r\n

\r\n

گلستان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7488/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-470-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

300

\r\n

\r\n

تهران

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7476/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

16

\r\n

\r\n

تراکتور نیوهلند TM155

\r\n

\r\n

——

\r\n

\r\n

—–

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

500

\r\n

\r\n

شوشتر

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7477/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-155

\r\n

\r\n

 

\r\n

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *