تراکتور

 

\r\n

به نام خدا

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ردیف

\r\n

\r\n

نوع کالا

\r\n

\r\n

سال ساخت

\r\n

\r\n

ساعت

\r\n

کار

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

موتور

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

گیربکس

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

لاستیک

\r\n

\r\n

وضعیت

\r\n

سند

\r\n

\r\n

قیمت

\r\n

میلیون تومان

\r\n

\r\n

شهر

\r\n

\r\n

لینک آگهی

\r\n

\r\n

1

\r\n

\r\n

تراکتور ITM 475 جفت

\r\n

\r\n

1397

\r\n

\r\n

356

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

195

\r\n

\r\n

آمل

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7974/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 تک

\r\n

\r\n

1397

\r\n

\r\n

500

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

90

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

220

\r\n

\r\n

ملایر

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7962/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

3

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

\r\n

1388

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

125

\r\n

\r\n

نقده

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7963/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

تراکتور جاندیر 3140

\r\n

\r\n

1364

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

65

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

135

\r\n

\r\n

کهنوج

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7964/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B1-3140

\r\n

\r\n

5

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 جفت

\r\n

\r\n

1393

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

90

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

167

\r\n

\r\n

قزوین

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7967/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

6

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

\r\n

1393

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

85

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

140

\r\n

\r\n

آشخانه

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7975/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

7

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 تک

\r\n

\r\n

1393

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

35

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

210

\r\n

\r\n

اردبیل

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7952/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

8

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 جفت

\r\n

\r\n

1391

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

178

\r\n

\r\n

مرودشت

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7953/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

9

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

\r\n

1392

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

150

\r\n

\r\n

لرستان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7947/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

10

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

\r\n

1382

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

سالم

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

95

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

115

\r\n

\r\n

اردبیل

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7948/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

11

\r\n

\r\n

تراکتور ITM475 جفت

\r\n

\r\n

1396

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

210

\r\n

\r\n

گلستان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7950/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-475-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

12

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

304

\r\n

\r\n

قزوین

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7958/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

13

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1393

\r\n

\r\n

—-

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

235

\r\n

\r\n

اردبیل

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7957/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

14

\r\n

\r\n

تراکتور ITM800 جفت

\r\n

\r\n

1399

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

238

\r\n

\r\n

اصفهان

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7960/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

\r\n

1391

\r\n

\r\n

درحد

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

168

\r\n

\r\n

کرمانشاه

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7959/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

16

\r\n

\r\n

تراکتور عمران سرجان 404 جفت

\r\n

\r\n

1398

\r\n

\r\n

صفر

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

پلمپ

\r\n

\r\n

100

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

280

\r\n

\r\n

قزوین

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7937/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-404-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

17

\r\n

\r\n

تراکتور ITM285 تک

\r\n

\r\n

1381

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

سالم

\r\n

\r\n

سالم

\r\n

\r\n

70

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

110

\r\n

\r\n

ساری

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7940/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-285-ITM-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84

\r\n

\r\n

18

\r\n

\r\n

تراکتور ITM399 جفت

\r\n

\r\n

1384

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

تعمیر

\r\n

\r\n

80

\r\n

\r\n

آزاد

\r\n

\r\n

250

\r\n

\r\n

مهاباد

\r\n

\r\n

https://tractor.ir/product/7941/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-399-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

\r\n

\r\n

 لیست تراکتورهای معرفی شده به مجموعه تراکتور

\r\n

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *